Tidigare fanns radonguiden här. Den finns nu på https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2012/radionguiden.pdf

Vad är radon?

Radon är ett grundämne, en radioaktiv ädelgas, med beteckning Rn och atomnummer 86. Den vanligast förekommande isotopen är radon-222, som bildas vid sönderfall av radium-226 och ingår i den sönderfallskedja som börjar med uran-238 och slutar med bly-206. Radon-222, som har en halveringstid på 3,8 dagar, är en gas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning, främst i form av alfapartiklar. Sönderfallsprodukterna av radon kallas för radondöttrar. Det är radondöttrarna som ger högst konsekvenser mot hälsan. - Wikipedia

Radon är en radioaktiv gas. Den bildas naturligt i bergrunden när radium sönderfaller. Radon i bostäder kan komma från marken under eller runt huset, via byggnadsmaterialet eller vattnet som används i hushållet. Radon i sig är osynlig och luktfri gas. När gasen sönderfaller så bildas något som kallas för radondöttrar. Dessa kan fastna på damm, som om vi andas in det kan ge upphov till lungcancer. 

Mäta radon

En vanlig metod att använda då man ska mäta radonhalten i inomhusluften är att använda små mätdosor. De kallas även för spårfilmsdosor. Sådana kan du ofta beställa via din kommun eller direkt från ett mätlaboratorium. Dessa dosor ska du sedan placera ut i ditt hem, minst i två rum och på varje våningsplan. Mätningen ska pågå minst två, tre månader. Sedan skickar du tillbaka dessa dosor, med ett protokoll du ska ha fyllt i. Du får sedan resultatet av detta efter ett par veckor, hem på posten. 

Var finns radon?

Som tidigare nämnt finns radon i stort sett överallt, i marken, luften och vattnet. Den vanligaste källan är marken. Det kan även förekomma i byggnadsmaterial. Då är det ofta byggnadsmaterial som är baserad på sten så som tegel, lättbetong, betong, eternitplattor med mera. Det är inte helt ovanligt att få reda på att det kan finnas radon i huset när man anlitat hantverkare som snickare eller elektriker i Göteborg. De har en vana av att kunna identifiera problem.

Sedan kan radon även finnas i vattnet, men det är ovanligt att det är höga radonhalter i kommunalt hushållsvatten. Dock kan vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla radon.